Miestny rybolovný poriadok

 Platný od 1.1.2018

Pre lov rýb v lovných revíroch MsO SRZ Lipt. Mikuláš platia ustanovenia Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a Vyhlášky č. 185/2006 Z.z. s úpravou § 12 Vykonávacej vyhlášky pod písmenom „u“.

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy .
V MsO SRZ Liptovský Mikuláš je platná výnimka na úpravu lovnej miery u týchto druhov rýb :

Pstruh Potočný (Salmo trutta m. fario)   30 cm
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)   35 cm

 LOVNÉ PSTRUHOVÉ REVÍRY – Bez privlastnenia úlovku !

Váh č. 20, revír č. 3-4710-4-4
Od železičného mosta pri ústí do VN Lipt. Mara, po cestný most pri hoteli Jánošík v Lipt. Mikuláši. Bez privlastnenia úlovku .
(CHaP)
KVAČIANKA, revír č. 3-1810-4-4
Potok Kvačianka (Sielničanka) od ústia do VN Lipt. Mara, pri cestnom moste pod obcou Lipt. Sielnica, po hranicu NPR Kvačianska dolina, vrátane prítoku Suchý potok
(CHaP)

LOVNÉ PSTRUHOVÉ REVÍRY

VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1
Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli „Jánošík“ v Lipt. Mikuláši, po sútok s riekou Belá pod Lipt. Hrádkom.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

PALUDŽANKA, revír č. 3-2800-4-1
Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky, po cestný most pri chate „Fialka“ – sútok s potokom Mošnica.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

DEMÄNOVKA č. 1, revír č. 3-0640-4-1
Potok Demänovka od ústia do Váhu, po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

ŠTIAVNICA č. 1, revír č. 3-3990-4-1
Potok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves, po cestný most pred Stanišovskoudolinou.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

TRNOVEC, revír č 3-4400-4-1
Potok Trnovec od ústia do Váhu pod MVE-Slovakia, po pramene, vrátane potoka Konský.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

SMREČIANKA, revír č 3-3800-4-1
Potok Smrečianka od ústia do Váhu v Lipt. Mikuláši m.č. Okoličné, po ochranné pásmo TANAPu.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

JALOVECKÝ POTOK, revír č. 3-1320-4-1
Jalovecký potok od ústia do VN Lipt. Mara v Lipt. Mikuláši m.č. Ondrašová, po ochranné pásmoTANAPu.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

PETRUŠKA, revír č. 3-2850-4-1
Potok Petruška od ústia do VN Lipt. Mara pri obci Lipt. Trnovec, po pramene.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

MALATÍNKA, revír č. 3-2160-4-1
Potok Malatínka od ústia do VVN Bešeňová, po pramene
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

Loviaci je povinný: zapísať dátum lovu do záznamu o úlovkoch pred začatím lovu
– ulovenú rybu zapísať ihneď po jej privlastnení
– za 1 deň si loviaci môže ponechať najviac 4 ks lososových rýb (vrátane lipňa a podustvy, alebo ich kombináciu)
– dodržiavať predpísané lovné miery, denný čas doby lovu

Spôsob lovu: lov je povolený 3 x v týždni od 16. 04. do 30. 09.
-lov prívlačou na mŕtvu rybku, po prípade jej umelé napodobeniny
-lov muškárením (s použitím najviac 3 mušiek na náväzci)
! Iné spôsoby lovu sú zakázané !

Lovné miery   
Povolená doba lovu    
Pstruh Potočný – 30 cm
16.04. – 31.08.
Pstruh Dúhový – 25 cm
16.04. – 30.09.
Pstruh Jazerný – 45 cm
16.04. – 31.08.
Sivoň Potočný – 25 cm
16.04. – 30.09.
Lipeň Timiánový – 35 cm
01.06. – 30.09.
Podustva Severná – 30cm
01.06. – 30.09.

 

LOVNÉ KAPROVÉ REVÍRY

Platí výnimka na skorší lov Kapra od 15.5  príslušného roku .

Rybník Okoličné, revír č. 3-3450-1-1
Vodná plocha v meste Lipt. Mikuláš m.č. Okoličné.

Galovanská zátoka, revír č. 3-0810-1-1
Vodná plocha Galovanskej zátoky od železničného násypu, po ústie rieky Palúdžanka.

Zásady lovu: 
– loviaci si môže v jednom dni ponechať najviac 2 ks kapra, lieňa, šťuky, zubáča, sumca, boleňa, alebo ich kombináciu, prípadne 4 ks lososových rýb, vrátane lipňa a podustvy a najviac 7 kg rýb
– loviaci je povinný zapísať dátum lovu do prehľadu o úlovkoch pred začatím lovu a ulovenú rybu zapísať do prehľadu ihneď po jej privlastnení

Lovné miery
Povolená doba lovu
Kapor rybničný – 40 cm
 01.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Lieň sliznatý – 25 cm
 01.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Šťuka severná – 60 cm
 16.06. – 31.12.
Zubáč veľkoústy – 50 cm
 16.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Boleň dravý – 40 cm
 01.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Sumec veľký – 70 cm
 16.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Pstruh dúhový – 25 cm
 16.04. – 31.12
Pstruh potočný – 30 cm
 16.04. – 31.08.
Pstruh jazerný – 45 cm
 16.04. – 31.08.
Jalec hlavatý – 20 cm
  01.06. – 14.03.nasledujúceho roka

CHOVNÉ PSTRUHOVÉ REVÍRY

ČEMNÍK, revír č. 3-0510-4-2
Potok Čemník od odrážky pred Dúbravskou dolinou z potoka Dúbravka, po ústie do potoka Dúbravka v obci Gôtovany, časť Fiačice.

MOŠNICA, revír č. 3-2300-4-2
Potok Mošnica od ústia do potoka Paludžanka, po pramene.

DEMÄNOVKA č.2, revír č. 3-0650-4-2
Potok Demänovka od cestného mosta pod Demänovskou ľadovou jaskyňou po pramene, vrátane prítokov Zadná voda, Otupianka a Priečne od ústia po pramene.

IĽANOVKA, revír č. 3-1230-4-2
Potok Iľanovka od ústia do Váhu po pramene.

RAMENO UHORSKÁ VES, revír č. 3-3170-4-2
Rameno potoka Štiavnica od ústia do Váhu po nápustný objekt z potoka Štiavnica.

ŠTIAVNICA č.2, revír č. 3-4000-4-2
Potok Štiavnica od cestného mosta pred Stanišovskou dolinou po pramene.

JAMNÍČEK, revír č. 3-1330-4-2
Potok Jamníček od ústia do Váhu pri obci Podtureň po pramene.

VRBIČKA, revír č. 3-6020-4-2
Potok Vrbička od ústia do potoka Smrečianka v obci Smrečany, po pramene.

DÚBRAVKA, revír č. 3-0760-4.2
Potok Dúbravka od ústia do Gôtovanskej zátoky, po pramene v Dúbravskej doline.

KĽAČIANKA, revír č. 3-1520-4-2
Potok Kľačianka od ústia do VVN Bešeňová, po pramene.

DENNÝ ČAS LOVU RÝB

a) pstruhových vodách v mesiacoch

1. apríl, september    od 6.00 do 19.00 hod.,
2. máj,  august           od 5.00 do 21.00 hod.,
3. jún,  júl                    od 4.00 do 22.00 hod.,
4. november a december od 7.00 do 19.00 hod.,

b) lipňových vodách v mesiacoch

1. jún, júl, august              od 4.00 do 22.00 hod.,
2. september , október     od 5.00 do 21.00 hod.,
3. november , december   od 7.00 do 19.00 hod.,

c) kaprových vodách v mesiacoch

1. január,  február                 od 7.00 do 17.00 hod.,
2. marec,  apríl                      od 5.00 do 21.00 hod.,
3. máj, jún, október            od 4.00 do 24.00 hod.,
4. júl, august, september     od 00.00 do 24.00 hod.,
5. november, december        od 7.00 do 20.00 hod.

Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Mapa Revírov

Kontakt

MsO SRZ Liptovský Mikuláš
Kmeťova č. 7
Liptovský Mikuláš

tel. +421 44 552 4023

Stránkové dni : každá pracovná streda od 16:00-18:00 hod.© 2013 -2017 SRZ LM