Pozvánka

Pozvánka

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš

 

Vážení rybári, rybárky !
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na výročnú členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa

16.marca 2019 o 7.30 hod.

v  Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 s týmto programom.

 

 1. Otvorenie VČS MsO- SRZ.
 2. Voľba návrhovej, mandátovej .
 3. Kontrola uznesenia z HČS roku 2018.
 4. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2018
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.
 6. Správa kontrolnej komisie.
 7. Plán hlavných úloh MsO-SRZ na rok2019
 8. Kooptovanie – voľba člena výboru
 9. Prestávka – Občerstvenie
 10. Diskusia
 11.  Návrh na uznesenie .
 12.  Záver.

Účasť každého člena na výročnej členskej schôdzi je povinná.

 

 

 

 

V Liptovskom  Mikuláši  5.2.2019                                                      Výbor  MsO- SRZ Liptovský  Mikuláš

 • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš