Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš

Vážení rybári, rybárky !
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na výročnú členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa

24.marca 2018 o 7.30 hod.

       v  Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 s týmto programom.

1. Otvorenie VČS MsO- SRZ.
2. Voľba návrhovej, mandátovej ,volebnej komisie .
3. Kontrola uznesenia z HČS roku 2017.
4. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za volebné obdobie.
5. Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.
6. Správa kontrolnej komisie.
7. Plán hlavných úloh MsO-SRZ na rok 2018.
8. Voľby do výboru MsO-SRZ a do KK pre volebné obdobie 2018-2022.
9. Prestávka – Občerstvenie
10. Diskusia
11. Vyhlásenie výsledkov volieb .
12. Zasadnutie novozvoleného výboru s voľbou predsedu a tajomníka.
13. Návrh na uznesenie .
14. Záver.

Účasť každého člena na výročnej členskej schôdzi je dôležitá !
Počas výročnej členskej schôdze prebehne voľba s navrhovaných kandidátov , do výboru MsO SRZ v Liptovskom Mikuláši !

V Liptovskom  Mikuláši  08.02.2018.                                                      Výbor  MsO- SRZ Liptovský  Mikuláš

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM