Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu MsO-SRZ,ktorá sa uskutoční dňa 15.marca 2014 o 7.30 hod.,

Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 .

Program
1. Otvorenie VČS MsO- SRZ.
2. Voľba návrhovej, mandátovej ,volebnej komisie.
3. Kontrola uznesenia z HČS roku 2013.
4. Správa o činnosti výboru MsO -SRZ za volebné obdobie.
5. Správa o hospodárení za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014.
6. Správa kontrolnej komisie.
7. Plán hlavných úloh MsO -SRZ na rok 2014.
8. Voľby do výboru MsO-SRZ a do KK pre volebné obdobie 2014-2018.
9. Prestávka
10. Voľba dvoch delegátov na Snem SRZ + 1 náhradník pre prípad neúčasti delegáta v zmysle volebného poriadku SRZ.
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie
13. Záver.

V Liptovskom Mikuláši 06.11.2013.      Výbor MsO- SRZ Liptovský Mikuláš

Pozvánka

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM