Dodatok š.1 – Zväzový poriadok 2020

Dodatok š.1 – Zväzový poriadok 2020

DODATOK č. 1

ku Kaprovému zväzovému poriadku na rok 2020

Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina vydáva tento dodatok ku Kaprovému zväzovému poriadku (KZP) pre rok 2020. Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v KZP. Zmeny, opravy a doplnenia sú uvedené hrubým písmom (Boldom) s podčiarknutím, alebo zmenou farby „rybky“ určujúcej charakter lovu.

Na rybárskych revíroch 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 ľavostrannýpriesakovýkanál VD, 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD, 2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký platí celoročný zákaz lovu rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah.

 

Oprava popisu:

   2-0610-1-1 Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov-Čunovo, SRZ RADA Žilina

Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo  Rusovecko – Jaroveckej súst. ramien – samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od pkm 29 VD (tabuľa „Stop športovej plavbe“ po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou).Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Z dôvodu výstavby Danubia parku na pravej strane zdrže v úseku od Mošonskej VE po nápustný objekt poldra v úseku vyznačenom tabuľami zákaz vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10. Loviť ryby z rybárskeho člna na zdrži VD Hrušov-Čunovo je od 1. januára do 31. mája zakázané!

 

Oprava lovnej miery:

   3-1260-1-1 Ipeľ č. 5, MsO Lučenec

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda – hraničná voda. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100m nad a pod rybím prechodom. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70

3-1270-1-1 Ipeľ č. 6, MsO Lučenec

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku s Ipľom po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN Šiatorská Bukovinka. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70

    3-4580-2-1 Váh č. 10 , MsO Púchov

Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice vrátane troch štrkovísk pri obci Beluša – Hloža. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko – Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz rybolovu od 16. 3. do 1. 6. – neresisko rýb. Od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce platí zákaz lovu rýb. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70, pstruh potočný 30/x, pstruh dúhový 30/x, lieň 35/x, jeseter malý 70/x

   3-5290-1-1 VN Ľadovo, MsO Lučenec

Vodná plocha nádrže (23,5 ha) na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70.

   4-4090-1-1 Vrbovský potok, MO Kežmarok

               Vrbovský potok od ústia po pramene, mimo VN Vrbov č. 1, 2,3, VN Žakovce a VN Kežmarok. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 50/70, zubáč veľkoústy 60/80,lieň x/40, amur 70/x, pstruh potočný 30/50, pstruh dúhový 30/50, sivoň 30/50, šťuka 80/100.

    3-1090-2-1 Hron č. 8 , MsO Banská Bystrica

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici – Radvaň. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 30/x, lipeň 35/x.

3-1112-2-1 Hron č.9c , MsO Banská Bystrica

Rieka Hron od vakovej hate MVE Šalková po cestný most v obci Šalková. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 35/x.

 

Oprava režimu lovu:

        3-0950-1-1 Hodrušské jazero, MO Žarnovica

Vodná plocha jazera (4,74 ha) na Hodrušskom     potoku pri obci  Hodruša – Hámre. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/65.

   3-4580-2-1 Váh č. 10 , MsO Púchov

Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice vrátane

troch    štrkovísk pri obci Beluša – Hloža. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko – Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz rybolovu od 16. 3. do 1. 6. – neresisko rýb. Od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce platí zákaz lovu rýb. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70, pstruh potočný 30/x, pstruh dúhový 30/x, lieň 35/x, jeseter malý 70/x

Vodné nádrže, ktoré sú v roku 2020 vypustené

revír č. 3-0950-1-1 Hodrušské jazero (MO Žarnovica)

revír č. 3-5700-1-1 VN Ružiná (SRZ RADA Žilina)

revír č. 3-5290-1-1 VN Ľadovo (MsO Lučenec)

Uvedený Dodatok č. 1 platí od 25.3.2020 do 31.12.2020                                              

Vypracoval:       Marek Horčička

Vedúci Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov

SRZ – Rada, Žilina

Tel. č.: 041/507 36 26, 0948/760 735

E-mail: horcicka@srzrada.sk

 

 

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM