Pozvánka na HČS 2020

Pozvánka na HČS 2020

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš

 

Vážení rybári, rybárky !
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa

14.marca 2020 o 7.30 hod.

       v  Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 s týmto programom.

 

 1. Otvorenie HČS MsO- SRZ.
 2. Voľba návrhovej, mandátovej .
 3. Kontrola uznesenia z HČS roku 2019.
 4. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020.
 6. Správa kontrolnej komisie.
 7. Plán hlavných úloh MsO-SRZ na rok2020
 8. Prestávka – Občerstvenie
 9. Diskusia
 10.  Návrh na uznesenie .
 11.  Záver.

Účasť každého člena na výročnej členskej schôdzi je povinná.

 

V Liptovskom  Mikuláši  5.2. 2020                                                      Výbor  MsO- SRZ Liptovský  Mikuláš

 • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM