Pozvánka na HČS 2021

Pozvánka na HČS 2021

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš

 

Vážení rybári, rybárky !
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa

16.júla 2021 o 17.00 hod ( PIATOK ).

       v priestoroch Rybárskeho domu s týmto programom.

 

 1. Otvorenie HČS MsO- SRZ.
 2. Voľba návrhovej, mandátovej .
 3. Kontrola uznesenia z HČS roku 2020.
 4. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2020
 5. Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021.
 6. Správa kontrolnej komisie.
 7. Plán hlavných úloh MsO-SRZ na rok2021
 8. Prestávka – Občerstvenie
 9. Diskusia
 10.  Návrh na uznesenie .
 11.  Záver.

Účasť každého člena na hodnotiacej členskej schôdzi je povinná.

 

V Liptovskom  Mikuláši  03.06. 2021                                                      Výbor  MsO- SRZ Liptovský  Mikuláš

 • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM