Rybolovný poriadok je platný od roku 2021, vydaný a upravený podľa stanovení v MsO SRZ Liptovský Mikuláš

Od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť nový rybársky zákon č. 216/2018 Z. z a jeho vyhláška MŽP č. 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva tento zákon.

 

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavypo koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy .
V MsO SRZ Liptovský Mikuláš je platná výnimka na úpravu lovnej miery u týchto druhov rýb :

Pstruh Potočný (Salmo trutta m. fario)   30 cm
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)   35 cm

 

 LOVNÉ  REVÍRY – Bez privlastnenia úlovku !

Lipňový revír : Váh č. 20, revír č. 3-4710-4-4
Od železičného mosta pri ústí do VN Lipt. Mara, po cestný most pri hoteli Jánošík v Lipt. Mikuláši. Bez privlastnenia úlovku .
(CHaP)

Pstruhový revír : KVAČIANKA, revír č. 3-1810-4-4
Potok Kvačianka (Sielničanka) od ústia do VN Lipt. Mara, pri cestnom moste pod obcou Lipt. Sielnica, po hranicu NPR Kvačianska dolina, vrátane prítoku Suchý potok
(CHaP)

LOVNÉ PSTRUHOVÉ REVÍRY

VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1
Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli „Jánošík“ v Lipt. Mikuláši, po sútok s riekou Belá pod Lipt. Hrádkom.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

PALUDŽANKA, revír č. 3-2800-4-1
Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky, po cestný most pri chate „Fialka“ – sútok s potokom Mošnica.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

DEMÄNOVKA č. 1, revír č. 3-0640-4-1
Potok Demänovka od ústia do Váhu, po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

ŠTIAVNICA č. 1, revír č. 3-3990-4-1
Potok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves, po cestný most pred Stanišovskoudolinou.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

TRNOVEC, revír č 3-4400-4-1
Potok Trnovec od ústia do Váhu pod MVE-Slovakia, po pramene, vrátane potoka Konský.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

SMREČIANKA, revír č 3-3800-4-1
Potok Smrečianka od ústia do Váhu v Lipt. Mikuláši m.č. Okoličné, po ochranné pásmo TANAPu.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

JALOVECKÝ POTOK, revír č. 3-1320-4-1
Jalovecký potok od ústia do VN Lipt. Mara v Lipt. Mikuláši m.č. Ondrašová, po ochranné pásmoTANAPu.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

PETRUŠKA, revír č. 3-2850-4-1
Potok Petruška od ústia do VN Lipt. Mara pri obci Lipt. Trnovec, po pramene.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

MALATÍNKA, revír č. 3-2160-4-1
Potok Malatínka od ústia do VVN Bešeňová, po pramene
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)

Loviaci je povinný: zapísať dátum lovu do záznamu o úlovkoch pred začatím lovu
– ulovenú rybu zapísať ihneď po jej privlastnení
– dodržiavať predpísané lovné miery, denný čas doby lovu
– Na jedno povolenie je možné si privlastniť maximálny počet 40 ks hospodársky cenných rýb !

Spôsob lovu na pstruhových vodách:

-lov je povolený 3 x v týždni od 16. 04. do 30. 09.
-lov prívlačou
-lov muškárením (s použitím najviac 3 mušiek na náväzci)

Na pstruhových vodách je zakázaný lov na živú ako aj mŕtvu rybku alebo jej časti  !

V revíroch s režimom chyť a pusť je zakázané používať háčiky s protihrotmi, okrem lovu v kaprových vodách.

Používať na pstruhových vodách ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier je zakázaný.

Zakázané spôsoby lovu : 
Všetko podľa § 15, 16, 17, 18 a 19 Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

 

Lovné miery    Povolená doba lovu    
Pstruh Potočný – 30 cm 16.04. – 31.08.
Pstruh Dúhový – 27 cm 16.04. – 30.09.
Pstruh Jazerný – 50 cm 16.04. – 31.08.
Sivoň Potočný – 27 cm 16.04. – 30.09.
Lipeň Timiánový – 35 cm 01.06. – 30.09.
Podustva Severná – 30cm 01.06. – 30.09.

Miery ostatných druhov rýb a čas individuálnej ochrany rýb sú určené podľa vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.381/201/ Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve.

LOVNÉ KAPROVÉ REVÍRY

Okoličné, revír č. 3-3450-1-1
Vodná plocha v meste Lipt. Mikuláš m.č. Okoličné. Ostatná vodná plocha 

Galovanská zátoka, revír č. 3-0810-1-1
Vodná plocha Galovanskej zátoky od železničného násypu, po ústie rieky Palúdžanka.

Zásady lovu: 

Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:
 1 kus jesetera malého, alebo 1 kus jesetera sibírskeho, alebo  1 kus sumca veľkého, ( bez možnosti kombinácie )

alebo 2 kusy úhora európskeho, alebo 2 kusy kapra rybničného, alebo 2 kusy mieňa sladkovodného, alebo 2 kusy zubáča veľkoústeho, alebo 2 kusy zubáča volžského, alebo kusy šťuky severnej, alebo kusy lieňa sliznatého, alebo 2 kusy mreny severnej, alebo 2 kusy pstruha jazerného, alebo 2 kusy pstruha potočného, alebo 2 kusy lipňa tymiánového ! ( v kombinácii maximálny počet kusov 2 )

k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg !
– celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3

Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí.

Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.

Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu.
– loviaci je povinný zapísať dátum lovu do prehľadu o úlovkoch pred začatím lovu a ulovenú rybu zapísať do prehľadu ihneď po jej privlastnení

Lovné miery Povolená doba lovu
Kapor rybničný – 40 cm  01.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Lieň sliznatý – 30 cm  01.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Šťuka severná – 60 cm  01.06. – 31.12.
Zubáč veľkoústy – 50 cm  16.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Boleň dravý – 40 cm  01.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Sumec veľký – 70 cm  16.06. – 14.03.nasledujúceho roka
Pstruh dúhový – 27 cm  16.04. – 31.12
Pstruh potočný – 30 cm  16.04. – 31.08.
Pstruh jazerný – 50 cm  16.04. – 31.08.
Jalec hlavatý – 25 cm   01.06. – 14.03.nasledujúceho roka

CHOVNÉ PSTRUHOVÉ REVÍRY

ČEMNÍK, revír č. 3-0510-4-2
Potok Čemník od odrážky pred Dúbravskou dolinou z potoka Dúbravka, po ústie do potoka Dúbravka v obci Gôtovany, časť Fiačice.

MOŠNICA, revír č. 3-2300-4-2
Potok Mošnica od ústia do potoka Paludžanka, po pramene.

DEMÄNOVKA č.2, revír č. 3-0650-4-2
Potok Demänovka od cestného mosta pod Demänovskou ľadovou jaskyňou po pramene, vrátane prítokov Zadná voda, Otupianka a Priečne od ústia po pramene.

IĽANOVKA, revír č. 3-1230-4-2
Potok Iľanovka od ústia do Váhu po pramene.

RAMENO UHORSKÁ VES, revír č. 3-3170-4-2
Rameno potoka Štiavnica od ústia do Váhu po nápustný objekt z potoka Štiavnica.

ŠTIAVNICA č.2, revír č. 3-4000-4-2
Potok Štiavnica od cestného mosta pred Stanišovskou dolinou po pramene.

JAMNÍČEK, revír č. 3-1330-4-2
Potok Jamníček od ústia do Váhu pri obci Podtureň po pramene.

VRBIČKA, revír č. 3-6020-4-2
Potok Vrbička od ústia do potoka Smrečianka v obci Smrečany, po pramene.

DÚBRAVKA, revír č. 3-0760-4.2
Potok Dúbravka od ústia do Gôtovanskej zátoky, po pramene v Dúbravskej doline.

KĽAČIANKA, revír č. 3-1520-4-2
Potok Kľačianka od ústia do VVN Bešeňová, po pramene.

DENNÝ ČAS LOVU RÝB

 1. a) pstruhových vodách v mesiacoch
 2. apríl, september                   od 6.00 do 20.00 hod.,
  2. máj,  august                            od 5.00 do 21.00 hod.,
  3. jún,  júl                                    od 4.00 do 22.00 hod.,
  (pre držiteľa povolenia na lov hlavátky )
  4. november a december          od 7.00 do 19.00 hod.,
 3. b) kaprových vodách v mesiacoch
 4. január,  február                 od 6.00 do 21.00 hod.,
  2. marec,  apríl                      od 6.00 do 21.00 hod.,
  3. máj,                                     od 4.00 do 24.00 hod.,
  4.   jún ,júl, august,
  september , október           od 00.00 do 24.00 hod.,
  5. november, december        od 6.00 do 21.00 hod.

Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Dodatok k rybolovnému poriadku : 

Dodatok k rybolovnému poriadku MsO SRZ Liptovský Mikuláš platnému od 1.januára 2020.

Na rybárskom revíri Okoličné č.3-3450-1-1 platí od 1.januára 2021 maximálna lovná miera kapra rybničného 70 cm.

Upozornenie :  Podľa  Zákona č.216/2018,  § 14, ods.20  musí mať loviaci pri love na tomto revíre  o.i. aj rybársku podložku.

 

Mapa Revírov